bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Lagomandra Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Lagomandra Beach hotel - Халкидики / Ситония, Лагомандра

Lagomandra Beach hotel включва два хотелски комплекса. Отстои на 30 метра от плажната ивица, разположен на естествено амфитеатрално по форма уширение. Предлага пленителна гледка към дълбокото синьо море, а златните плажове и пищната зеленина наоколо създават неустоима комбинация за всички гости.

Хотелът е модерен и добре поддържан и се слави с много редовни клиенти. Lagomandra Beach hotel се състои от основна сграда и няколко отделни постройки. Там можете да прекарате релаксираща почивка в уютен хотел от добър среден клас. Да се отпуснете на плажа или да посетите един от безбройните заливи, да се насладите се на уникалния и почти недокоснат природен пейзаж на Ситония на еднодневна екскурзия далеч от големите тълпи - мястото предлага всичко това. Магазини, барове, както и уютни и традиционни гръцки таверни има в Неос Мармарас на около 5 км. Автобусна спирка има в хотела.

Местоположение на Lagomandra Beach hotel, Халкидики

Хотел Lagomandra Beach hotel е разположен само на 90 км от летището на Солун и на 5 км от живописния, но и космополитен град Неос Мармарас.

Адрес: Лагомандра, Greece


Удобства в Lagomandra Beach hotel

Lagomandra Beach hotel предлага на гостите плувен басейн с джакузи, тераса за слънчеви бани с шезлонги и чадъри, баскетбол, тенис на маса. Снек бар.

Срещу допълнително заплащане: шезлонги и чадъри за плажа, водни спортове на плажа, басейн. Гост програма, която предлага един път седмично гръцка вечер, понякога има музика на живо (в разгара на сезона).

Стаи и настаняване в Lagomandra Beach hotel

   Стаите в хотела разполагат с:

 

 • климатик;
 • сателитна телевизия;
 • хладилник;
 • сейф;
 • мини радио CD;
 • телефонна линия;
 • безплатен Wi-Fi;
 • гледка към градината или изглед към морето;
 • сешоар;
 • разтегаемо легло (единично);
 • бебешко креватче (по заявка);
 • балкон или тераса;
 • душ-кабина;
 • вана.

Хранене, ресторанти и барове в Lagomandra Beach hotel

Ресторант, а-ла-карт таверна, бар, уютна рецепция с кът със сателитна телевизия, достъп до Интернет и Wireless LAN, мини маркет, паркинг.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

706лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1109лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1598лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2082лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
565лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
887лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
423лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
665лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1129лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1774лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1864лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2397лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3123лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
988лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1553лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1065лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1332лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1388лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1735лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1478лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2285лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2663лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3470лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
847лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1331лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2131лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2776лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3614лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5104лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1065лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1388лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2397лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3123лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2131лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2776лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
799лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1041лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
799лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1041лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1332лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1735лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2663лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3470лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1864лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1270лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1996лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1598лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2082лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
799лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1041лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4292лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6205лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1766лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2492лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1598лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2082лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4744лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6637лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2663лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3470лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2131лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2776лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1332лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1735лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1864лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2429лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4905лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7091лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1458лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2023лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3729лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5250лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1598лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2082лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1332лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1735лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4292лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6205лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5327лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7500лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1332лв
1132лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1735лв
1475лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1065лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1388лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1065лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1388лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1472лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2077лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1065лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1388лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3729лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5250лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1065лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1388лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1598лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2082лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3532лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4984лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1332лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1735лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5060лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6754лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4744лв
4269лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
6637лв
5973лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
5689лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7302лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4709лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6645лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1864лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2429лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1864лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2429лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1598лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2082лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4292лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6205лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1410лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2539лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2663лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3470лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1864лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2429лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3066лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4432лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1332лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1735лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2131лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2776лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3614лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5104лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1864лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2429лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5060лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
7146лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1065лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1388лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1864лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2429лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2663лв
1-6 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3750лв
1-6 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4337лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6125лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1423лв
14-17 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1907лв
14-17 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2846лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3814лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4261лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6000лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1332лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1735лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3729лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5250лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2060лв
1854лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2907лв
2617лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
4292лв
3863лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
5421лв
4879лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1598лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2082лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3066лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4432лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2663лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3470лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4762лв
4286лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
6501лв
5851лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
988лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1553лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1332лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1735лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2663лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3470лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3066лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4432лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1598лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2082лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1598лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2082лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3679лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4983лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1065лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1388лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3532лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4984лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4905лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7091лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1598лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3196лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2082лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4164лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2131лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2776лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1332лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1735лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1598лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2082лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5518лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7977лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3335лв
3001лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4701лв
4231лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1332лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1735лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
799лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1864лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1041лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2429лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1065лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1388лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2663лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3750лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4337лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6125лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2663лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3470лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1864лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2429лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2131лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2776лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4292лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6205лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5060лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7146лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1864лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2429лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1332лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1864лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1735лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2429лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3196лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4500лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2354лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3323лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3196лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4261лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4164лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
6000лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1598лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2082лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3196лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4500лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1864лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2429лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4292лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5813лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3729лв
3356лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
5250лв
4725лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4292лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5421лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1598лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2250лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4292лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6205лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6250лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8727лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1864лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2131лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2429лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2776лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1065лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1388лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2131лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2776лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
799лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1041лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4337лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6125лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1839лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2491лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5060лв
4807лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
7146лв
6789лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
3554лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5467лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1308лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1792лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1250лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1901лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3761лв
10-15 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5374лв
10-15 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1814лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2621лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1864лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2429лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3196лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4261лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4500лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
6000лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
799лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1041лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
799лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1864лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1041лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2429лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3196лв
2717лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4500лв
3825лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4464лв
29.06-04.07
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6234лв
29.06-04.07
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1864лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4120лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5815лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
799лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1332лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1041лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1735лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5060лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
7146лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1864лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2429лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5060лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7146лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3196лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4500лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5858лв
7-14 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7771лв
7-14 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3729лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5250лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6250лв
8-15 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8336лв
8-15 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3795лв
8-12 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5086лв
8-12 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3614лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5104лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3066лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4152лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2131лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2776лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3196лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4500лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5693лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4292лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7629лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5813лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4261лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5327лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6000лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
7500лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
799лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1041лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2131лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2776лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
6641лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8900лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1598лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2082лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4292лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6205лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1864лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2429лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2663лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3750лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4292лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6205лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3729лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5250лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6506лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
8684лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1598лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2082лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3729лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5250лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4337лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6125лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2663лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3750лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1332лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1735лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4464лв
4018лв
9-14 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
6234лв
5610лв
9-14 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4120лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5815лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3614лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5104лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1332лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1735лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2131лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2776лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5783лв
16-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8167лв
16-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1598лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2082лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1332лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1598лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1735лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2082лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2846лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3814лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3196лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4500лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4292лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5813лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1332лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1735лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3679лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5318лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2060лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2907лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3196лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4164лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3849лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5762лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5066лв
4560лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
7450лв
6705лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2064лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3032лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
266лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
347лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3120лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4250лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
847лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1331лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
676лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1160лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2367лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4062лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
565лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
887лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1691лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2901лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
565лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
887лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3679лв
3127лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5318лв
4520лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1864лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2429лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6641лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8900лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1864лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3614лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5104лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3729лв
3169лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5250лв
4462лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3066лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4432лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1332лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1598лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1735лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2082лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3729лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5250лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3614лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5104лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
10880лв
9248лв
30.06-13.07
2 възрастни, 3 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
14431лв
12267лв
30.06-13.07
2 възрастни, 3 деца

13 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1598лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1864лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2082лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2429лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1766лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
15980лв
1-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

30 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2492лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
20821лв
1-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

30 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2169лв
2-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3062лв
2-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
883лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1246лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2663лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4120лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3750лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5815лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3729лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5250лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3614лв
7-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8539лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4824лв
7-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
11443лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
799лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1065лв
8-12 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1041лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1388лв
8-12 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1864лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1065лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1598лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1388лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2082лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1065лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1388лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3679лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4292лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5318лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6205лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6641лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
9292лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1423лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1907лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
6925лв
15-28 Юли
1 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
9750лв
15-28 Юли
1 възрастни, 2 деца

13 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4337лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6125лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
883лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1246лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2663лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3750лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3614лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5104лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
799лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1041лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1839лв
1655лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3066лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4292лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2491лв
2242лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4152лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5813лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1065лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1388лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4261лв
21-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6000лв
21-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5060лв
4554лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
7146лв
6431лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1332лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1735лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2663лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3750лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1065лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1388лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6131лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8864лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4709лв
25.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6645лв
25.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4905лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7091лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
799лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1041лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1598лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2250лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3614лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5104лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5298лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7476лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4292лв
3863лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
6205лв
5584лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1472лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2077лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4744лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6641лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6357лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
8900лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2453лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3322лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3196лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4164лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4292лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6205лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3795лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5086лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1065лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2131лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1388лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2776лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2453лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3322лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1864лв
1678лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2429лв
2186лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2354лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3323лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3321лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4450лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1598лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2082лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1766лв
1589лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2492лв
2243лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
6131лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8304лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1065лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1388лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4292лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6205лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1598лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2082лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4337лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6125лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
6745лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
8519лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2060лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2907лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4120лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5815лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3066лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4292лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4432лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5421лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2663лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3750лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3679лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6669лв
6002лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5318лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
8842лв
7958лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3571лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4464лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4664лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5830лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1898лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2543лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1332лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1864лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1735лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2429лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4261лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6000лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1332лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1735лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4002лв
3601лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
5371лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5641лв
5077лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
6823лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6250лв
5937лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
8727лв
8291лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
4744лв
4269лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
6637лв
5973лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2663лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3750лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2453лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3322лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2453лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3545лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2848лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4151лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1574лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2139лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3067лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4519лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2499лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3803лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1417лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2143лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
706лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1109лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
706лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1109лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1411лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2498лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1635лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2721лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2216лв
2105лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
3023лв
2872лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-5%
1388лв
1318лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
2194лв
2085лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-5%
2891лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4292лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4083лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6205лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1598лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2082лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
533лв
26-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
694лв
26-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2453лв
2085лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
22686лв
26.06-02.08
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3545лв
3014лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
32796лв
26.06-02.08
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1598лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2082лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3196лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4500лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4337лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6125лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5357лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7480лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
799лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1332лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1041лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1735лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1065лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1388лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3196лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4500лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3679лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4292лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5318лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5813лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4120лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5815лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
799лв
30.06-03.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3196лв
30.06-12.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1041лв
30.06-03.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4164лв
30.06-12.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3196лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4164лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3679лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5318лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2060лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2907лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2663лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3196лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4120лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3750лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4500лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5815лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3066лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4432лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
883лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1766лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1246лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2492лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2663лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3470лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3066лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3679лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4432лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4983лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1864лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2429лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1598лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2663лв
4-14 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2082лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3470лв
4-14 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2663лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3750лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3066лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5783лв
4915лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4432лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
8167лв
6942лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1898лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2543лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1332лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1735лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2663лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3196лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3750лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4500лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4337лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6125лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3729лв
6-13 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4858лв
6-13 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1598лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2397лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2082лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3123лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
14915лв
06.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
19433лв
06.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1864лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2429лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3679лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4647лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5693лв
7-13 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7964лв
7-13 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3196лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4500лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3066лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4152лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5693лв
8-14 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7964лв
8-14 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3614лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4824лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1332лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1735лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
26023лв
10.07-15.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
36750лв
10.07-15.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive