bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Lagomandra Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Lagomandra Beach hotel - Халкидики / Ситония, Лагомандра

Промоции в Lagomandra Beach hotel, Лагомандра

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 25.08.2023 - 26.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

510лв
459лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
797лв
717лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1254лв
1066лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
418лв
355лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
340лв
306лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
188лв
169лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1121лв
953лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
515лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

10 резервации наскоро
284лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
662лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1201лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
1201лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
662лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
939лв
798лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1581лв
1344лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2120лв
1802лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%

Lagomandra Beach hotel включва два хотелски комплекса. Отстои на 30 метра от плажната ивица, разположен на естествено амфитеатрално по форма уширение. Предлага пленителна гледка към дълбокото синьо море, а златните плажове и пищната зеленина наоколо създават неустоима комбинация за всички гости.

Хотелът е модерен и добре поддържан и се слави с много редовни клиенти. Lagomandra Beach hotel се състои от основна сграда и няколко отделни постройки. Там можете да прекарате релаксираща почивка в уютен хотел от добър среден клас. Да се отпуснете на плажа или да посетите един от безбройните заливи, да се насладите се на уникалния и почти недокоснат природен пейзаж на Ситония на еднодневна екскурзия далеч от големите тълпи - мястото предлага всичко това. Магазини, барове, както и уютни и традиционни гръцки таверни има в Неос Мармарас на около 5 км. Автобусна спирка има в хотела.

Местоположение на Lagomandra Beach hotel, Халкидики

Хотел Lagomandra Beach hotel е разположен само на 90 км от летището на Солун и на 5 км от живописния, но и космополитен град Неос Мармарас.

Адрес: Лагомандра, Greece


Удобства в Lagomandra Beach hotel

Lagomandra Beach hotel предлага на гостите плувен басейн с джакузи, тераса за слънчеви бани с шезлонги и чадъри, баскетбол, тенис на маса. Снек бар.

Срещу допълнително заплащане: шезлонги и чадъри за плажа, водни спортове на плажа, басейн. Гост програма, която предлага един път седмично гръцка вечер, понякога има музика на живо (в разгара на сезона).

Стаи и настаняване в Lagomandra Beach hotel

   Стаите в хотела разполагат с:

 

 • климатик;
 • сателитна телевизия;
 • хладилник;
 • сейф;
 • мини радио CD;
 • телефонна линия;
 • безплатен Wi-Fi;
 • гледка към градината или изглед към морето;
 • сешоар;
 • разтегаемо легло (единично);
 • бебешко креватче (по заявка);
 • балкон или тераса;
 • душ-кабина;
 • вана.

Хранене, ресторанти и барове в Lagomandra Beach hotel

Ресторант, а-ла-карт таверна, бар, уютна рецепция с кът със сателитна телевизия, достъп до Интернет и Wireless LAN, мини маркет, паркинг.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 25.08.2023 - 26.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

664лв
565лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1045лв
889лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3656лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5485лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
671лв
570лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5104лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3656лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1610лв
1368лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2864лв
2434лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1907лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1374лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
5274лв
4746лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
7364лв
6628лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1661лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2194лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1101лв
936лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1486лв
1263лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1463лв
1244лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2220лв
1998лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1241лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
958лв
863лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
671лв
570лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2375лв
2019лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1055лв
897лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1069лв
908лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3692лв
3322лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
5540лв
4986лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3656лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5485лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2875лв
2444лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1878лв
1596лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1254лв
1129лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4037лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6627лв
5964лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3692лв
3138лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5155лв
4382лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6079лв
5471лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4342лв
3908лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2912лв
2621лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4419лв
3977лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
939лв
798лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3756лв
3193лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4936лв
4195лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3472лв
2951лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2194лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2373лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3135лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1661лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2373лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3135лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
3355лв
3019лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4818лв
4336лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
4749лв
4274лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3322лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4770лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
3206лв
2885лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4592лв
4133лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2417лв
2055лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3188лв
2709лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1329лв
1130лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
656лв
591лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1189лв
1071лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1463лв
1317лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
930лв
837лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1672лв
1505лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2557лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4342лв
3908лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2099лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1565лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4037лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1187лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2373лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3135лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
6627лв
5964лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1567лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1881лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1424лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2396лв
2037лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3918лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
4770лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3322лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2612лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1198лв
1078лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1583лв
1425лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
6018лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4037лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5158лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3460лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1424лв
1210лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1881лв
1599лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3166лв
2691лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2835лв
2410лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3867лв
3287лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
5980лв
5083лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
469лв
422лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
633лв
538лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
281лв
253лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1425лв
1211лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1359лв
1223лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
510лв
459лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
850лв
765лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
813лв
732лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1346лв
1211лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2112лв
1795лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1538лв
1307лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1045лв
941лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2859лв
2430лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
664лв
598лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2112лв
1795лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2677лв
2409лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3743лв
3369лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
15977лв
13581лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
21060лв
17901лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5014лв
4262лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3342лв
2840лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7037лв
5982лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4773лв
4057лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4396лв
3737лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2924лв
2485лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4345лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3126лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4473лв
4025лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2666лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4592лв
3903лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3206лв
2725лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2109лв
1793лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2216лв
1884лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2946лв
2504лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6814лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4746лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2136лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2821лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2216лв
1884лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4342лв
3691лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2912лв
2475лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4433лв
3768лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1069лв
908лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4770лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3322лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2875лв
2444лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1677лв
1510лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
4770лв
18-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3322лв
18-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1567лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1187лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2194лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1661лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1567лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1187лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
7182лв
6823лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
5615лв
5334лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2373лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3135лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2850лв
2565лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1899лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2508лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1583лв
1346лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4818лв
4095лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2071лв
1761лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1063лв
904лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1672лв
1422лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
797лв
678лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
281лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
512лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
851лв
724лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
938лв
844лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
568лв
482лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1699лв
1529лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
378лв
322лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
686лв
583лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1030лв
875лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1544лв
1313лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
392лв
333лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1038лв
882лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
653лв
555лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6396лв
5437лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
9245лв
7859лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1663лв
1414лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
970лв
824лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1254лв
1129лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
845лв
718лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1860лв
1674лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2927лв
2634лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
134лв
114лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
211лв
179лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2006лв
1705лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1313лв
1116лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1671лв
1420лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2287лв
1944лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2321лв
15-27 Юни
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1136лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3235лв
15-27 Юни
на човек

12 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1593лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2924лв
2485лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4773лв
4057лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4141лв
3520лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2895лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5180лв
4662лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2780лв
2363лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2009лв
1708лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5312лв
4515лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3003лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5310лв
4779лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3112лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4179лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
6127лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
4266лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3091лв
2781лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2243лв
1907лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1627лв
1383лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2106лв
1790лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1763лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2876лв
2445лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1328лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5164лв
4389лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1785лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3547лв
3015лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3582лв
3045лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4266лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
5045лв
4289лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2124лв
1805лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3025лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4433лв
3768лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1583лв
1346лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
7386лв
6278лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5801лв
4931лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8706лв
7400лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
9928лв
8438лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3703лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
940лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5303лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
712лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3355лв
2851лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1863лв
1584лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2479лв
2108лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4433лв
3768лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4749лв
4036лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3164лв
2690лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1550лв
1317лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1165лв
990лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2216лв
1884лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5211лв
4429лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3494лв
2970лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1267лв
1140лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
958лв
863лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
6079лв
5471лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3682лв
3314лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2637лв
2373лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1187лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1881лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1567лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2912лв
2621лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4342лв
3908лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
6079лв
5471лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
958лв
863лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1424лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3797лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5451лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1567лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1187лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1630лв
1467лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2170лв
1953лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2396лв
2157лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3441лв
3097лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1677лв
1510лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
7653лв
6888лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
5343лв
4808лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
4746лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6814лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6122лв
5510лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4433лв
3989лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
4274лв
3847лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3355лв
3019лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5155лв
4639лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3692лв
3322лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1240лв
1116лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2170лв
1953лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2848лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3762лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1630лв
1467лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1677лв
1510лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3355лв
3019лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4433лв
3989лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
6018лв
5115лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1913лв
1626лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1336лв
1135лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3166лв
2691лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1583лв
1346лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1567лв
1332лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1187лв
1009лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3537лв
3006лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2503лв
2127лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1374лв
1168лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
987лв
839лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1813лв
1541лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1796лв
1526лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
3210лв
2729лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3244лв
2757лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
656лв
558лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
949лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1254лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagomandra Beach, Lagomandra Beach halkidiki, Lagomandra Beach sithonia, Lagomandra Beach sitonia, Lagomandra Beach greece, Lagomandra Beach гърция, Lagomandra Beach ситония, Lagomandra Beach 2023, Lagomandra Beach цени, Lagomandra Beach мнения, Lagomandra Beach цени 2023, Lagomandra Beach лято 2023, Lagomandra Beach ранни записвания, Lagomandra Beach last minute, Lagomandra Beach hotel, Lagomandra Beach hotel halkidiki, Lagomandra Beach hotel sithonia, Lagomandra Beach hotel sitonia, Lagomandra Beach hotel greece, Lagomandra Beach hotel гърция, Lagomandra Beach hotel ситония, Lagomandra Beach hotel 2023, Lagomandra Beach hotel цени, Lagomandra Beach hotel мнения, Lagomandra Beach hotel цени 2023, Lagomandra Beach hotel лято 2023, Lagomandra Beach hotel ранни записвания, Lagomandra Beach hotel last minute, лагомандра бийч, лагомандра бийч гърция, лагомандра бийч ситония, лагомандра бийч цени, лагомандра бийч мнения, лагомандра бийч цени 2023, лагомандра бийч лято 2023, лагомандра бийч ранни записвания, хотел лагомандра бийч, хотел лагомандра бийч гърция, хотел лагомандра бийч ситония, хотел лагомандра бийч цени, хотел лагомандра бийч мнения, хотел лагомандра бийч цени 2023, хотел лагомандра бийч лято 2023, хотел лагомандра бийч ранни записвания, лагомандра бийч хотел, лагомандра бийч хотел гърция, лагомандра бийч хотел ситония, лагомандра бийч хотел цени, лагомандра бийч хотел мнения, лагомандра бийч хотел цени 2023, лагомандра бийч хотел лято 2023, лагомандра бийч хотел ранни записвания