bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Lagomandra Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Lagomandra Beach hotel - Халкидики / Ситония, Лагомандра

Промоции в Lagomandra Beach hotel, Лагомандра

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 25.08.2023 - 26.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

510лв
459лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
797лв
717лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1254лв
1066лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
418лв
355лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
340лв
306лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
188лв
169лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1121лв
953лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
515лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
284лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
662лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1201лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
1201лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
662лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
939лв
798лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1581лв
1344лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2120лв
1802лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%

Lagomandra Beach hotel включва два хотелски комплекса. Отстои на 30 метра от плажната ивица, разположен на естествено амфитеатрално по форма уширение. Предлага пленителна гледка към дълбокото синьо море, а златните плажове и пищната зеленина наоколо създават неустоима комбинация за всички гости.

Хотелът е модерен и добре поддържан и се слави с много редовни клиенти. Lagomandra Beach hotel се състои от основна сграда и няколко отделни постройки. Там можете да прекарате релаксираща почивка в уютен хотел от добър среден клас. Да се отпуснете на плажа или да посетите един от безбройните заливи, да се насладите се на уникалния и почти недокоснат природен пейзаж на Ситония на еднодневна екскурзия далеч от големите тълпи - мястото предлага всичко това. Магазини, барове, както и уютни и традиционни гръцки таверни има в Неос Мармарас на около 5 км. Автобусна спирка има в хотела.

Местоположение на Lagomandra Beach hotel, Халкидики

Хотел Lagomandra Beach hotel е разположен само на 90 км от летището на Солун и на 5 км от живописния, но и космополитен град Неос Мармарас.

Адрес: Лагомандра, Greece


Удобства в Lagomandra Beach hotel

Lagomandra Beach hotel предлага на гостите плувен басейн с джакузи, тераса за слънчеви бани с шезлонги и чадъри, баскетбол, тенис на маса. Снек бар.

Срещу допълнително заплащане: шезлонги и чадъри за плажа, водни спортове на плажа, басейн. Гост програма, която предлага един път седмично гръцка вечер, понякога има музика на живо (в разгара на сезона).

Стаи и настаняване в Lagomandra Beach hotel

   Стаите в хотела разполагат с:

 

 • климатик;
 • сателитна телевизия;
 • хладилник;
 • сейф;
 • мини радио CD;
 • телефонна линия;
 • безплатен Wi-Fi;
 • гледка към градината или изглед към морето;
 • сешоар;
 • разтегаемо легло (единично);
 • бебешко креватче (по заявка);
 • балкон или тераса;
 • душ-кабина;
 • вана.

Хранене, ресторанти и барове в Lagomandra Beach hotel

Ресторант, а-ла-карт таверна, бар, уютна рецепция с кът със сателитна телевизия, достъп до Интернет и Wireless LAN, мини маркет, паркинг.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 25.08.2023 - 26.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 11.06.2023 - 10.07.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 11.07.2023 - 24.08.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 10.06.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

664лв
565лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1045лв
889лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3656лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5485лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
671лв
570лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
5104лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3656лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1610лв
1368лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2864лв
2434лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1907лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1374лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5274лв
4746лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
7364лв
6628лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1661лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2194лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1101лв
936лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1486лв
1263лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1463лв
1244лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2220лв
1998лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1241лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
958лв
863лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
671лв
570лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2375лв
2019лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1055лв
897лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1069лв
908лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3692лв
3322лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5540лв
4986лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3656лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5485лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2875лв
2444лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1878лв
1596лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1254лв
1129лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
4037лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6627лв
5964лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3692лв
3138лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5155лв
4382лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6079лв
5471лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4342лв
3908лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2912лв
2621лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4419лв
3977лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
939лв
798лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3756лв
3193лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4936лв
4195лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3472лв
2951лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2194лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2373лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3135лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1661лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2373лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3135лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3355лв
3019лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4818лв
4336лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
4749лв
4274лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3322лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4770лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3206лв
2885лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4592лв
4133лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2417лв
2055лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3188лв
2709лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1329лв
1130лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
656лв
591лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1189лв
1071лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1463лв
1317лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
930лв
837лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1672лв
1505лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2557лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4342лв
3908лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2099лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1565лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4037лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1187лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2373лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3135лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6627лв
5964лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1567лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1881лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1424лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2396лв
2037лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3918лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4770лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3322лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2612лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1198лв
1078лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1583лв
1425лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
6018лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4037лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5158лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3460лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1424лв
1210лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1881лв
1599лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3166лв
2691лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2835лв
2410лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3867лв
3287лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5980лв
5083лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
469лв
422лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
633лв
538лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
281лв
253лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1425лв
1211лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1359лв
1223лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
510лв
459лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
850лв
765лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
813лв
732лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1346лв
1211лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2112лв
1795лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1538лв
1307лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1045лв
941лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2859лв
2430лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
664лв
598лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2112лв
1795лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2677лв
2409лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3743лв
3369лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
15977лв
13581лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
21060лв
17901лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5014лв
4262лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3342лв
2840лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7037лв
5982лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4773лв
4057лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4396лв
3737лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2924лв
2485лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4345лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3126лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4473лв
4025лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2666лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4592лв
3903лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3206лв
2725лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2109лв
1793лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2216лв
1884лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2946лв
2504лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
6814лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4746лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2136лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2821лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2216лв
1884лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4342лв
3691лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2912лв
2475лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4433лв
3768лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1069лв
908лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4770лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3322лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2875лв
2444лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1677лв
1510лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
4770лв
18-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3322лв
18-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1567лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1187лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2194лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1661лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1567лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1187лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
7182лв
6823лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
5615лв
5334лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
2373лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3135лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2850лв
2565лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2157лв
1941лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1899лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2508лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1583лв
1346лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4818лв
4095лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2071лв
1761лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1063лв
904лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1672лв
1422лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
797лв
678лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
281лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
512лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
851лв
724лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
938лв
844лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
568лв
482лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1699лв
1529лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
378лв
322лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
686лв
583лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1030лв
875лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1544лв
1313лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
392лв
333лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1038лв
882лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
653лв
555лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6396лв
5437лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
9245лв
7859лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1267лв
1077лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1663лв
1414лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
970лв
824лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1254лв
1129лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
845лв
718лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1860лв
1674лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2927лв
2634лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
134лв
114лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
211лв
179лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2006лв
1705лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1313лв
1116лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1671лв
1420лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2287лв
1944лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2321лв
15-27 Юни
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1136лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3235лв
15-27 Юни
на човек

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1593лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2924лв
2485лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4773лв
4057лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4141лв
3520лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2895лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5180лв
4662лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2780лв
2363лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2009лв
1708лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5312лв
4515лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3003лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
5310лв
4779лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3112лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4179лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
6127лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4266лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3091лв
2781лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2243лв
1907лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1627лв
1383лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2106лв
1790лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1763лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2876лв
2445лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1328лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5164лв
4389лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1785лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
3547лв
3015лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3582лв
3045лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4266лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5045лв
4289лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2124лв
1805лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3025лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4433лв
3768лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1583лв
1346лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
7386лв
6278лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5801лв
4931лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
8706лв
7400лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
9928лв
8438лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3703лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
940лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
5303лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
712лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3355лв
2851лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1863лв
1584лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2479лв
2108лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4433лв
3768лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4749лв
4036лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3164лв
2690лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1550лв
1317лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1165лв
990лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3441лв
2925лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2216лв
1884лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
5211лв
4429лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3494лв
2970лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1267лв
1140лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
958лв
863лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
6079лв
5471лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
3682лв
3314лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2637лв
2373лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1187лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1881лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1567лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2912лв
2621лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4342лв
3908лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
6079лв
5471лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
4077лв
3669лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
958лв
863лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1424лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3797лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5451лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1567лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1187лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1630лв
1467лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2170лв
1953лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2396лв
2157лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3441лв
3097лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1677лв
1510лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
7653лв
6888лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
5343лв
4808лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4746лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
6814лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6122лв
5510лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
4433лв
3989лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4274лв
3847лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3355лв
3019лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5155лв
4639лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3692лв
3322лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1240лв
1116лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2170лв
1953лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2848лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3762лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1630лв
1467лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1677лв
1510лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3355лв
3019лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2216лв
1995лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
4433лв
3989лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
6018лв
5115лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1913лв
1626лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1336лв
1135лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4130лв
3510лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1198лв
1018лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2396лв
2037лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3166лв
2691лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1583лв
1346лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3800лв
3230лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1567лв
1332лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1187лв
1009лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3537лв
3006лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2503лв
2127лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1374лв
1168лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
987лв
839лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
939лв
798лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1813лв
1541лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1796лв
1526лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3210лв
2729лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3244лв
2757лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
656лв
558лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
949лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1254лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagomandra Beach, Lagomandra Beach halkidiki, Lagomandra Beach sithonia, Lagomandra Beach sitonia, Lagomandra Beach greece, Lagomandra Beach гърция, Lagomandra Beach ситония, Lagomandra Beach 2023, Lagomandra Beach цени, Lagomandra Beach мнения, Lagomandra Beach цени 2023, Lagomandra Beach лято 2023, Lagomandra Beach ранни записвания, Lagomandra Beach last minute, Lagomandra Beach hotel, Lagomandra Beach hotel halkidiki, Lagomandra Beach hotel sithonia, Lagomandra Beach hotel sitonia, Lagomandra Beach hotel greece, Lagomandra Beach hotel гърция, Lagomandra Beach hotel ситония, Lagomandra Beach hotel 2023, Lagomandra Beach hotel цени, Lagomandra Beach hotel мнения, Lagomandra Beach hotel цени 2023, Lagomandra Beach hotel лято 2023, Lagomandra Beach hotel ранни записвания, Lagomandra Beach hotel last minute, лагомандра бийч, лагомандра бийч гърция, лагомандра бийч ситония, лагомандра бийч цени, лагомандра бийч мнения, лагомандра бийч цени 2023, лагомандра бийч лято 2023, лагомандра бийч ранни записвания, хотел лагомандра бийч, хотел лагомандра бийч гърция, хотел лагомандра бийч ситония, хотел лагомандра бийч цени, хотел лагомандра бийч мнения, хотел лагомандра бийч цени 2023, хотел лагомандра бийч лято 2023, хотел лагомандра бийч ранни записвания, лагомандра бийч хотел, лагомандра бийч хотел гърция, лагомандра бийч хотел ситония, лагомандра бийч хотел цени, лагомандра бийч хотел мнения, лагомандра бийч хотел цени 2023, лагомандра бийч хотел лято 2023, лагомандра бийч хотел ранни записвания